Polska idzie do TSUE po 4,7 mld EURO ?

Prof. Waldemar Gontarski: Polska w wyniku bezprawia Komisji Europejskiej bezpowrotnie utraciła prawo do uzyskania 4,7 mld EURO zaliczki na odbudowę gospodarki po pandemii

W dniu 3 maja 2021 r. „Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie przesłało Krajowy Plan Odbudowy (KPO) do Komisji Europejskiej przez system CIRCABC. 

Dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro” – komunikat ministerialny „KPO wysłany do Komisji Europejskiej”

KPO-WYSLANY-DO-KOMISJI-EUROPEJSKIEJ 

 

  1. Zaniechanie Komisji Europejskiej

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r., jeśli do Komisji Europejskiej trafia od danego państwa członkowskiego KPO (w terminologii rozporządzenia jest to: plan odbudowy i zwiększania odporności), Komisja ma dwie możliwości postępowania, jeśli nie chce narazić się na zarzut bezprawności:

  1. Komisja ocenia plan odbudowy i zwiększania odporności – lub aktualizację tego planu, przedłożone przez państwo członkowskie – w terminie dwóch miesięcy od formalnego przedłożenia i zwraca się z wnioskiem dotyczącym decyzji wykonawczej do Rady UE (złożonej z ministrów finansów państw członkowskich). Inaczej mówiąc, jeśli Komisja wydaje pozytywną ocenę KPO, oceny tej nie uzasadnia, tylko kieruje stosowny wniosek do Rady UE o wydanie decyzji wykonawczej, na podstawie której  Komisja z danym państwem zawiera umowę o wypłacie zaliczki.

  2. Alternatywnie, też w ciągu dwóch miesięcy, Komisja przekazuje danemu państwu ocenę negatywną KPO, ale taka ocena Komisji musi być „należycie uzasadniona”.

  3. Rada UE mogła decyzję wykonawczą wydać tylko do 31 grudnia 2021 r.

  4. Po tej dacie prawo do zaliczki bezpowrotnie przepada, chociaż kwota zaliczki może być ciągle przyznana, ale już w ramach płatności regularnych, czyli po spełnieniu „kamieni milowych” i w oparciu o własne prefinansowanie.

  5. Do 31 grudnia 2021 r. Komisja wykazała bezczynności wobec KPO złożonego przez Polskę w dniu 3 maja 2021 r. Kwota zaliczki powinna wynosi 13 proc. od kwoty, na którą opiewał polski KPO; kwota zaliczki wynosiła 4,7 mld EURO.

 
 

W myśl art. 19 („Ocena przeprowadzana przez Komisję”) ust. 1 zd. pierwsze rozporządzenia (Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności) Komisja ocenia plan odbudowy i zwiększania odporności lub, w stosownych przypadkach, aktualizację tego planu, przedłożone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 18 ust. 1 lub ust. 2, w terminie dwóch miesięcy od formalnego przedłożenia i zwraca się z wnioskiem dotyczącym decyzji wykonawczej Rady zgodnie z art. 20 ust. 1.

Z kolei wg zd. drugiego i trzeciego ust. 1 art. 19: Przy dokonywaniu tej oceny Komisja współpracuje ściśle z danym państwem członkowskim. Komisja może przedstawiać uwagi lub zwracać się o dodatkowe informacje. Dane państwo członkowskie przekazuje żądane dodatkowe informacje i może uzupełnić plan odbudowy i zwiększania odporności, w tym po formalnym przedłożeniu planu odbudowy i zwiększania odporności, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Natomiast ust. 5 art. 19 stanowi:  W przypadku, gdy Komisja negatywnie oceni plan odbudowy i zwiększania odporności, przekazuje należycie uzasadnioną ocenę w terminie określonym w ust. 1 [w terminie dwóch miesięcy od daty przedłożenia Komisji przez państwo członkowskie KPO].

Według art. 13 („Płatności zaliczkowe”) ust. 1: Z zastrzeżeniem przyjęcia do dnia 31 grudnia 2021 r. przez Radę decyzji wykonawczej, o której mowa w art. 20 ust. 1, na wniosek państwa członkowskiego przedstawiony wraz z jego planem odbudowy i zwiększania odporności, Komisja dokonuje płatności zaliczkowej w kwocie nieprzekraczającej 13 % wkładu finansowego i, w stosownych przypadkach, w kwocie nieprzekraczającej 13 % pożyczki zgodnie z art. 20 ust. 2 i 3. W drodze odstępstwa od art. 116 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja dokonuje odpowiedniej płatności w terminie, o ile to możliwe, dwóch miesięcy od przyjęcia przez Komisję zobowiązania prawnego, o którym mowa w art. 23.

Artykuł 20 („Wniosek Komisji i decyzja wykonawcza Rady”) ust. 1: Na wniosek Komisji, Rada zatwierdza w drodze decyzji wykonawczej ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności przedłożonego przez państwo członkowskie zgodnie z art. 18 ust. 1 lub, w stosownych przypadkach, jego aktualizację przedłożoną zgodnie z art. 18 ust. 2. Aktualizacja, o której mowa w art. 18 ust. 2 według tego ostatniego przepisu – polega na tym, że „państwo członkowskie może zaktualizować i przedłożyć plan odbudowy i zwiększania odporności”.

Artykuł 23 („Zaciąganie zobowiązań na wkład finansowy”) ust. 1 zd. pierwsze: Po przyjęciu przez Radę decyzji wykonawczej zgodnie z art. 20 ust. 1, Komisja zawiera z danym państwem członkowskim umowę stanowiącą indywidualne zobowiązanie prawne w rozumieniu rozporządzenia finansowego.

  1. Skarga RP do TSUE na bezczynności Komisji Europejskiej – Art. 265 TFUE

W przypadku zaniechania działania w sytuacji, gdy jest ono nakazane przez odnośną normę acquis – wyprowadzaną zarówno z prawa pierwotnego (traktatowego), jak i wtórnego (pochodnego) wydanego przez instytucje UE na podstawie przepisów traktatowych, ale innego niż zalecenie lub opinia – przysługuje skarga na podstawie 265 TFUE.

Skarga ta jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy dana instytucja, organ lub jednostka organizacyjna została uprzednio wezwana do działania. Jeśli w terminie dwóch miesięcy od tego wezwania instytucja, organ lub jednostka organizacyjna nie zajęła stanowiska, skarga może być wniesiona w ciągu następnych dwóch miesięcy.

III. Skarga RP do TSUE przeciwko Komisji o odszkodowanie z tytułu bezprawności związanej z bezczynnością w sprawie oceny KPO – art. 268 w zw. z art. 340 akapit drugi TFUE

O odpowiedzialności odszkodowawczej (pozaumownej) Unii ponoszonej w szczególności na podstawie art. 340 akapitu drugiego TFUE rozstrzyga Sąd, zgodnie z art. 256 ust. 1 (d. art. 225 ust. 1 TWE). Jurysdykcji TS podlegają jedynie odwołania od orzeczeń Sądu i zgodnie z art. 256 od orzeczeń Sądu przysługuje prawo odwołania do TS ograniczone do kwestii prawnej.

Powód jest zobowiązany wykazać i udowodnić wysokość poniesionej szkody, a także związek przyczynowy pomiędzy naruszoną przez instytucje UE regulacją unijną a szkodą. Orzekane może być zarówno o obowiązku wynagrodzenia szkód zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych. Dopuszczalne jest żądanie odsetek. Przewiduje się wydanie orzeczenia o odpowiedzialności za szkodę przyszłą, możliwą do przewidzenia z dużym prawdopodobieństwem.

KOMISJA EUROPEJSKA BLOKUJĄC WYPŁATĘ POLSCE ZALICZKI Z KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY STAJE SIĘ POMOCNIKIEM PUTINA …

Waldemar Gontarski: Jak odblokować KPO

W orzecznictwie TSUE znajdujemy sposób na odblokowanie wypłaty należnych Polsce funduszy unijnych – wystarczy dopisać opartą na tym orzecznictwie preambułę do kontrowersyjnego projektu zmiany ustawy o SN”.

JAK ODBLOKOWAĆ KPO_PREAMBUŁA DO USTAWY O SN

„Preambuła ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw”.

Prof. Waldemar Gontarski: Obniżka kar TSUE łagodzi spór z Unią

Zmniejszenie kar dziennych zapowiada wiosnę w sporze o praworządność – ocenia prof. Waldemar Gontarski, adwokat, były pełnomocnik Polski przed TSUE”. 

Podziel się tym wpisem

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

zostaw komentarz

Podobne wpisy:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu